Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toimelan palstapuutarhayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puutarhaviljelyn taitoa ja tietoutta sekä vaalia puutarhakulttuuria. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys osallistuu Toimelan setlementti ry:n puutarha-alueen rakennusten ja kaluston kunnossapitoon sekä hoitoon, hankkii puutarhanhoitoon tarvittavia työvälineitä, huolehtii alueen valvonnasta ja järjestää neuvontaa, opintotilaisuuksia, talkoita sekä muita yhteistoiminnan muotoja. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna raha- ja tavarakeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysivaltainen henkilö, joka on kirjoilla Helsingin kaupungissa, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja hallituksen laatimat viljelyehdot. Varsinaiselle jäsenelle luovutetaan palsta-alue viljeltäväksi viljelyehtojen mukaisesti. Jokaisella jäsenellä voi olla vain yksi palsta. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistys pitää jäsenistään yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä.

 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, eikä ole huomautuksesta huolimatta korjannut asiaa. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on menettelyllään joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä joko laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Mikäli erottaminen perustuu muihin syihin kuin maksamattomiin jäsenmaksuihin, on jäsenellä oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen seuraavana kokouksen tutkittavaksi. Saatuaan tiedon erottamispäätöksestä on erotetun jäsenen jätettävä hallitukselle kirjallinen valituksensa 30 päivän kuluessa. 

 Maksut ja velvoitteet

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten velvoitteet ovat kevättalkoot, yhteisten alueiden ja tilojen hoito ja kunnossapito, seitsemän tuntia vuodessa sekä palstapuutarha-alueen valvonta yhtenä iltana vuodessa.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6 - 8) muuta jäsentä. Samasta ruokakunnasta hallituksessa voi olla vain yksi jäsen. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus valitsee tarvittaessa kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksissa on Toimelan setlementti ry:n edustajalla läsnäolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Toimelan setlementti ry:n edustajalla ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen asialista
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujensuuruudet sekä päätetään yhdistyksen jäsenten velvollisuudesta osallistuapalsta-alueen valvontaan
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle 28 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Toimelan setlementti ry:lle tai ne käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Helsingissä 3.9.2013

Toimelan palstapuutarhayhdistys ry