TOIMELAN PALSTAPUUTARHAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Toimelan palstapuutarhayhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puutarhaviljelyn taitoa ja tietoutta sekä vaalia puutarhakulttuu- ria. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys vastaa Toimelan palstapuutarha-alueen hoidosta, kaluston kunnossapidosta, hankkii puutarhanhoitoon tarvittavia työvälineitä ja huolehtii alueen valvonnasta sekä järjestää neuvontaa, opintotilaisuuksia, talkoita ja muita yhteistoiminnan muotoja. 

Yhdistys omistaa palsta-alueella olevat rakennukset ja vastaa niiden käytöstä sekä yllä- ja kunnossa pidosta. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toi- meenpanna raha- ja tavarakeräyksiä sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja kirpputoreja. 

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin yhdistyksiin ja tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten, järjestöjen jne. yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

3. Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysivaltainen henkilö, joka on kirjoilla Hel- singin kaupungissa, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, säännöt ja hallituksen laatimat vilje- lyehdot. Varsinaiselle jäsenelle luovutetaan palsta-alue viljeltäväksi viljelyehtojen mukaisesti. Jokai- sella jäsenellä voi olla vain yksi palsta, mutta yhtä palstaa voi viljellä kaksi jäsentä. Hallitus hyväksyy toisen palstalaisen jäsenyyden hakemuksesta. 

Varsinaisen jäsenen luopuessa palstastaan on uudeksi viljelijäksi ko. palstalle ja siten yhdistyksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi ensisijainen oikeus hänen helsinkiläisellä perheenjäsenellään. 

Kun palstaa viljelee kaksi jäsentä, toisen luopuessa jäsenyydestä, toinen voi jatkaa viljelyä ja hakea varsinaista jäsenyyttä. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Yhdistys pitää jäsenistään yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheen- johtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksa- matta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, eikä ole huomautuksesta huolimatta korjannut asiaa. Jäsen voidaan erottaa myös, jos hän on me- nettelyllään joko yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä joko laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Mikäli erottaminen perustuu muihin syihin, kuin maksamattomiin jäsenmaksuihin, on jäsenellä oi- keus saattaa erottamispäätös yhdistyksen seuraavan kokouksen tutkittavaksi. Saatuaan tiedon erot- tamispäätöksestä on erotetun jäsenen jätettävä hallitukselle valituksensa kirjallisena 30 päivän ku- luessa. 

5. Maksut ja velvoitteet 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Vuosit- tainen jäsenmaksu on henkilökohtainen ja sen maksavat sekä palstan varsinainen jäsen että mah- dollinen toinen jäsen. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 

Palstojen vesi- ja vuokramaksut sekä talousarviossa ja yhdistyksen kokouksessa hyväksytyt muut mahdolliset vuosittaiset kulut ja maksut ovat palstakohtaisia. 

Yhdistyksen jäsenten palstaan kohdistuvat yhteiset velvoitteet ovat kevät- ja syystalkoot, ja niiden lisäksi yhteisten alueiden sekä rakennusten hoito ja kunnossapito vuosikokouksessa päätettävä tun- timäärä vuodessa, sekä palstapuutarha-alueen valvonta yhtenä iltana vuodessa. 

6. Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valitut puheenjoh- taja ja kuudesta kahdeksaan (6 - 8) muuta jäsentä. 

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. 

Hallitus valitsee tarvittaessa kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallitus voi yhdistyksen kokouksen päätöksellä myydä, vaihtaa tai kiinnittää yhdistyksen omaisuutta. 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai rahaston- hoitaja, aina kaksi yhdessä. 

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkas- tajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee an- taa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta hallitukselle. 

9. Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ensimmäisen vuosi- neljänneksen kuluessa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1 / 10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokous voi valtuuttaa hallituksen myymään, vaihtamaan tai kiinnittämään yhdistyksen omaisuutta. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjoh- tajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta sähköpostilla tai postitetulla kirjeellä, jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta. 

11. Yhdistyksen vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvitta-
  essa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen asialista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä halli-
  tukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruu-
  det, päätetään vuotuinen työtuntimäärä sekä yhdistyksen jäsenten velvollisuudesta
  osallistua palsta-alueen valvontaan
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 1. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoi- tettava tästä kirjallisesti hallitukselle 28 vuorokautta ennen yhdistyksen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen pur- kamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. 

Helsingissä 4.3.2018
Toimelan palstapuutarhayhdistys ry